Termeni și condiții

1. Proprietatea intelectuală

Continutul acestui website reprezintă proprietatea S.C. CISEROM S.A. şi este protejat de lege. Utilizarea textelor cuprinse în website-ul societăţii, a designului, a imaginilor publicate pe website, a layout-ului este permisă doar în cazurile în care sunt respectate condiţiile de folosire a acestuia simultan, respectiv:

Documentele descărcate vor fi folosite doar pentru uzul personal şi necomercial al utilizatorului.

Informaţiile şi documentele descărcate nu vor fi modificate de către utilizator.

Orice copie a elementelor de website trebuie conţină menţiunea de copyright.

Orice încălcare a termenilor mai sus menţionaţi constituie o încălcare a termenilor şi condiţiilor de accesare a site-ului şi este sancţionată de către legislaţia românească.
Societatea acţionează în sensul folosirii în condiţii de legalitate şi normalitate a site-ului şi depune diligenţele pentru respectarea condiţiilor de legalitate a folosirii site-ului atenţionând utilizatorii nimic din conţinutul site-ului nu poate fi interpretat ca oferind utilizatorului un drept de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală asupra conţinutului acestuia.

Utilizatorii nu au dreptul modifice conţinutul prezentului website şi nu au dreptul includă informaţiile conţinute de acesta în conţinutul altor lucrări sau copieze acest conţinut în scopuri comerciale.

Toate mărcile sau denumirile de produse comercializate de către societate sunt proprietatea acesteia sau a colaboratorilor acesteia şi folosirea acestora este interzisă terţilor care nu posedă licenţă acordată de către societate.

2. Utilizarea datelor personale

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Dorim asigurăm fiecare client cu privire la implementarea măsurilor privitoare la protecţia datelor cu caracter personal (Regulament European  nr. 679/2016  ) de către  societate şi de modul în care avem grijă de  datele personale ale fiecaruia, securitatea tehnică administrativă şi fizică a acestora,respectiv asigurarea  confidenţialităţii datelor obţinute de la fiecare persoană ,respectarea prevederilor legale ţinând  cont de informarea fiecarei persoane cu privire la :  

1.Date cu caracter personal   - înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

2 Prelucrare - înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

3.Operator  înseamnă persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern.

4.Destinatar  înseamnă persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă. Cu toate acestea, autorităţile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autorităţile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecţie a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării.

5.Prelucrarea datelor cu caracter personal –se efectuează de către societate în scopul satisfacerii intereselor personale ale fiecarui client, cât şi în scopuri de marketing în baza interesului legitim de a veni în ajutorul clientului in scopul informarii referitor la  produsele comercializate ,campaniile promoţionale organizate de societate , pentru transmiterea de buletine informative şi newsletter  ,precum şi pentru a avea o opinie pertinentă şi concludentă cu privire  la gradul de satisfacţie al clientului  pentru  produsele achiziţionate  .Aceste date nu vor fi dezvaluite decât  către terţe persoane implicate direct în procedura de rezolvare şi onorare a serviciilor solicitate,şi doar cu respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la respectarea confidentialităţii datelor cu caracter personal .

Durata de păstrare a datelor colectate de la clienţi este strict corelată şi determinată de perioada pentru care aceştia doresc satisfacerea intereselor personale şi colaborarea cu societatea ,urmând ca la finalizarea colaborarii datele personale sa fie şterse la solicitarea acestora.Aceste date se vor  regăsi totuşi doar acolo unde există o prevedere legala distinctă în legislatia aplicabilă societaţii şi doar pentru scopul prevazut de lege ,într-o modalitate care asigură  respectarea în totalitate a  prevederilor legale .   

Tipurile de date cu caracter personal  care urmează fie prelucrate

·      Adresa de e-mail

·      Nume şi prenume

·      Telefon

·      Adresa de facturare

·      Adresa de livrare

 Ȋn situaţia unui refuz de prelucrare a datelor personale necesar identificarii corespunzatoare a fiecarui client , societatea   nu va putea oferi serviciile    pentru care a fost solicitată, aflandu-se în imposibilitatea respectarii cerinţelor legale impuse de noile modificari legislative .

Cu referire asupra  datelelor  cu caracter personal furnizate către societate aducem la cunoştinţă faptul aveţi urmatoarele drepturi  :

-Dreptul de acces -reprezintă dreptul dumneavoastră de a obţine din partea societăţii o confirmare aceasta prelucrează sau nu date cu caracter personal care privesc şi accesul  la datele respective şi la modalitatea în care sunt prelucrate datele.

-Dreptul de rectificarereprezintă dreptul dumneavoastră de a obţine o rectificare a datelor cu caracter personal furnizate societaţii în cazul în care acestea nu mai sunt actuale,sau inexacte .

-Dreptul la portabilitate-se referă la faptul poţi primi datele cu caracter personal furnizate societaţii şi dreptul acestea poată  fi furnizate unui alt operator în baza unei prevederi legale.

-Dreptul la opoziţievizează dreptul de a opune din motive legate de situaţia personală particulară  în care aflaţi ,prelucrarii datelor cu caracter personal existând însă în acest caz riscul neonorării de către societate a solicitarii dumneavoastră .

-Dreptul la restricţionarea prelucrariipoate fi exercitat atunci când contestaţi exactitatea datelor cu caracter personal pentru o perioadă care permite verificarea corectitudinii acestora ;atunci când este ilegală şi opuneţi prelucrarii acestora solicitând restricţionarea utilizarii lor ;atunci când societatea nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii dar le solicitaţi în vederea exercitarii unui drept în instanţă

-Dreptul la ştergerea datelor /dreptul de a fi uitatreprezintă dreptul la ştergerea datelor colectate fără întârzieri nejustificate atunci când : (*) nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate ,(*) retragerea consimţamântului şi nu există alt temei juridic pentru prelucrare ;(*) datele personale au fost prelucrate în mod illegal ;(*)datele trebuie şterse pentru respectarea unei obligatii legale .

Ȋncepând cu data de 25/05/2018 puteţi adresa ,pentru orice solicitare cu referire la drepturile  dumneavoastră  printr-o cerere scrisă ,semnată,datată  şi  transmisă la sediul societaţii situat în Municipiul Sebeş ,Str Dorin Pavel nr 78,-în atenţia DPO,TEL 0258/732116,e-mail dpo@ciserom.ro  cerere care va fi analizată de responsabilul  nostru pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ,urmând a se da curs solicitarii dumneavoastră conform prevederilor legale.  

3. Dispute si conflicte

Orice acces neautorizat şi fraudă asupra site-ului va fi raportată autorităţilor competente. În cazul unui conflict apărut între societate şi utilizatori se va încerca rezolvarea acestuia pe cale amiabilă între cele două părţi iar în cazul în care acest aspect nu este posibil, se va proceda la soluţionarea conflictelor de către instanţa competentă de la domiciliul societăţii.
Orice litigiu direct sau indirect în legătură cu website-ul este sub incidenţa legislaţiei româneşti.
Societatea îşi rezervă dreptul de a modifica parţial sau în întregime actualizarea sau încetarea conţinutul prezentului site în orice moment iar utilizarea website-ului după acest moment implică consimţământul utilizatorilor faţă de termenii şi clauzele modificate.